Nội dung kết cấu chi phí khác

Các khoản chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp
Chi phí khác của doanh nghiệp, gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-159/Tai-san-co-dinh-cua-Doanh-nghiep.html) và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-159/Tai-san-co-dinh-cua-Doanh-nghiep.html)và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá (http://www.hslaw.vn/-Mau-Van-Ban-278/Phieu-xuat---nhap-kho.html), TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại tài sản trong trường hợp doanh nghiệp được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi ngoài trường hợp cổ phần hóa DNNN theo quy định của pháp luật.

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;

- Các khoản chi phí khác.

Kết cấu tài khoản 811 - Chi phí khác (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-tai-chinh-ke-toan-544/Noi-dung-ket-cau-chi-phi-khac.html)

Bên Nợ:

Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có:

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-373/Ke-toan.html), luật kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-376/Luat-ke-toan.html), các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm)bao gồm:

Tư vấn pháp luật về kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-373/Ke-toan.html), pháp luật thuế cho doanh nghiệp

Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-373/Ke-toan.html), thuế

Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-tai-chinh-ke-toan-403/Ke-toan-Thuong-xuyen-cho-Doanh-nghiep.html)

Hoàn thiện sổ sách chứng từ (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-tai-chinh-ke-toan-402/Hoan-thien-So-sach-Ke-toan.html), lập báo cáo tài chính (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-tai-chinh-ke-toan-401/Lap-bao-cao-tai-chinh--bang-can-doi-thue.html), xây dựng bảng cân đối thuế

Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

Xây dựng quỹ lương (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-tai-chinh-ke-toan-497/Xay-dung-quy-luong-doanh-nghiep.html), các khoản trích theo lương

Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

Đào tạo nhân viên kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/dich-vu-tai-chinh-ke-toan-498/To-chuc-dao-tao-nhan-vien-ke-toan.html)theo yêu cầu
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/lien-he.htm)

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM (http://ketoandoanhnghiep.info/ke-toan-hslaw/trang-chu.htm)
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Bài viết liên quan: Kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-635/Ke-toan.html), Nguyên tắc kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-640/Nguyen-tac-ke-toan.html), Dịch vụ kế toán chọn gói (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-646/Dich-vu-ke-toan-tron-goi.html), Hoàn thiện gỡ rối sổ sách kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-666/Hoan-thien--go-roi-so-sach-ke-toan.html), Thông tin kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-380/Thong-tin-ke-toan.html), Bảng cân đối kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-388/Bang-can-doi-ke-toan.html), Quyết toán thuế (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-673/Quyét-toán-thué.html), Tư vấn chi phí hợp lý trong kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-657/Tu-van-chi-phi-hop-ly-trong-ke-toan.html), Nguyên tắc kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-640/Nguyen-tac-ke-toan.html), Rà soát dữ liệu (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-674/Rà-soát-dũ-liẹu.html), Báo cáo thuế (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-678/Ké-toán-thué.html), Kinh tế kế toán (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-708/Kinh-té-ké-toán.html), Nhật ký chung (http://ketoandoanhnghiep.info/tu-khoa-lien-quan-389/Nhat-ky-chung.html)


Website liên quan:
- www.hslaw.vn (http://www.hslaw.vn/dich-vu-7/Tu-van-luat-Thue--Ke-toan-Doanh-nghiep.html)
- www.luatsurieng.vn (http://luatsurieng.vn/dich-vu-122/Tu-van-phap-luat-thue--Phi--le-phi.html)
Tin khác :